Friday, June 05, 2009

Root Mantra

Om Sat Chit Ananda
Parabhrama
Purushotama
Paramatma
Shri Baghavati Sametha
Shri Baghavate Namaha
Ommmmmm


Thursday, June 04, 2009

Sanskrit Chant


Om Bhagavan
Shri Bhagavan
Om Bhagavan
Shri Bhagavan
Ananda Bhagavan
Sat Chit Ananda Bhagavan